ระดับการ”รู้เรื่อง”วิทยาศาสตร์…ของนักเรียนอายุ 15 ปี ตามแนว PISA

ระดับของการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนอายุ 15 ปี

                   ในเวบไซต์ ของ สสวท. ได้กำหนดระดับ “การรู้เรื่อง” วิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ PISA ไว้ 6 ระดับ ดังนี้

ระดับ 1

                   นักเรียนแสดงว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์ค่อนข้างจำกัด เพียงแค่สามารถใช้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยเพียงไม่กี่อย่าง สามารถให้คำอธิบายจากหลักฐานชัดๆ ตรงๆ เท่านั้น

 

ระดับ 2

                  นักเรียนแสดงว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์พอที่จะสร้างคำอธิบายที่พอจะเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่คุ้นเคย หรือสามารถลงข้อสรุปจากการสำรวจตรวจสอบที่ไม่ซับซ้อน สามารถใช้เหตุผลที่ตรงๆ และสามารถตีความตรงๆ ของผลการสืบหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ หรือปัญหาทางเทคโนโลยี
 

ระดับ 3
                   นักเรียนสามารถระบุประเด็นทางวิทยาศาสตร์ในบริบทต่างๆ ได้อย่างชัดเจน สามารถเลือกข้อเท็จจริงและความรู้เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ และสามารถใช้ตัวแบบอย่างง่ายหรือกลยุทธ์การหาความรู้ นักเรียนที่ระดับนี้สามารถตีความและใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์จากหลายสาขา สามารถสร้างคำอธิบายสั้นๆ จากข้อเท็จจริง และสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานของความรู้วิทยาศาสตร์

 

ระดับ 4
                   นักเรียนสามารถทำภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ และประเด็น ปัญหาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่ทำให้นักเรียนต้องอ้างถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเลือกคำอธิบายและบูรณาการคำอธิบายจากวิทยาศาสตร์ต่างสาขา และเชื่อมโยงคำอธิบายนั้นๆ เข้าสู่สถานการณ์ นักเรียนที่ระดับนี้สามารถสะท้อนความคิด และการกระทำที่ตอบสนองสถานการณ์ สามารถสื่อสาร โดยการใช้ความรู้และประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์

 

ระดับ 5
                   นักเรียนสามารถระบุองค์ประกอบทางวิทยาศาสตร์ของสถานการณ์ ซับซ้อนต่างๆ ในชีวิต สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ในสถานการณ์เหล่านี้ และสามารถเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน เลือกและประเมินหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมในการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆนักเรียนที่ระดับนี้สามารถใช้ความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ เชื่อมโยงความรู้อย่างเหมาะสม และมองสถานการณ์อย่างพินิจพิจารณา สามารถสร้างคำอธิบายบนพื้นฐานของประจักษ์พยาน และสร้างข้อโต้แย้งบนพื้นฐานของการพินิจพิจารณ

 

 

ระดับ 6
                   นักเรียนสามารถแสดงความสามารถสม่ำเสมอในการระบุ อธิบาย และประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สามารถเชื่อมโยงระหว่างแหล่งสาระกับการอธิบาย และใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์จากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ นักเรียนแสดงว่ามีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์และมีความเป็นเหตุเป็นผลในระดับสูง และตั้งใจที่จะใช้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาในสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ไม่คุ้นเคย นักเรียนที่ระดับ 6 สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสร้างข้อโต้แย้งในการเสนอแนะ และการตัดสินใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนตัว สังคม และสถานการณ์ของโลกโดยรวม