เป้าหมาย”สะเต็มศึกษา”

เป้าหมายของ “สะเต็มศึกษา”


คุณลักษณะของนักเรียน ที่ต้องการให้เกิด/มี ภายหลังผ่าน “กิจกรรมสะเต็ม”
          – เห็นความสำคัญของ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้ พัฒนากระบวนการได้ และสร้างผลผลิตใหม่ได้ เหมาะสมกับช่วงชั้น
          – เชื่อมโยง ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ กับสถานการณ์ในชีวิตจริงนอกห้องเรียนได้
          – มองเห็นปัญหา หรือ อุปสรรค หรือ แนวทางพัฒนา จากสถานการณ์ในชีวิตจริง ที่สมารถนำมากำหนดเป็นเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือรพัฒนาได้
          – มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา
          – มีทักษะในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
          – ผสมผสานทักษะการแก้ปัญหา กับ กระบวนการทางวิศวกรรม ในการแก้ปัญหาหรือการรพัฒนา
          – มีทักษะในการออกแบบหรือกำหนดแนวคิดในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนา
          – มีทักษะในกระบวนการหรือขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินผลงานระหว่างปฏิบัติ และการทดสอบผลงาน