อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสะเต็มให้ครูเทศบาล น.ฐ.

 

 

             เมื่อวันที่  3 – 4 เมษายน 2560 ร่วมมือกับ อาจารย์พนม จองเฉลิมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม อบรมเชิงแฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมสะเต็ม” ให้กับครูจากโรงเรียนเทศบาลนครนครปฐม จำนวน 50 คน  จาก 5 โรงเรียน