อบรมเชิงปฏิบัติการการจัด “กิจกรรมสะเต็ม”ให้ครูโรงเรียนธรรมศาลา

วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ร่วมมือกับ อาจารย์ พนม จองเฉลิมชัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด “กิจกรรมสะเต็ม” ให้ครูโรงเรียนธรรมศาลา จ.นครปฐม จำนวน 30 คน