ฟอร์มแผนจัดกิจกรรมสะเต็ม

ฟอร์มแผนการจัด “กิจกรรมสะเต็ม”

 

เรื่อง………………………………..


ระดับชั้น ………………………………….

 

ที่มาและความสำคัญ
          
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


จุดประสงค์
      
เพื่อให้นักเรียน
          
1. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ…………………………………..บนพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี…………………………… มาใช้ในการแก้ปัญหา………………………………………………………………………………….
           2. ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหา……………………………………………………………………….ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา
           3. มีคุณลักษณะของ “การมองเห็นปัญหา” มี“ทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา” และ “มีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปของการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง”

 

สื่อการเรียนรู้
   
        1.
           2.
           3.

 

แนวการจัดกิจกรรม

1. ขั้นระบุปัญหา
      1.1 การทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา 
          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
       1.2 การทำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา 
          
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
       1.3 การทำให้นักเรียนสามารถ “ระบุปัญหา” จากสถานการณ์ได้ตรงประเด็น 
   
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
        2.1 การฝึกให้นักเรียน “วิเคราะห์ปัญหา และทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมหรือบริบทของปัญหา”
             
(ระบุ เป้าหมาย ความต้องการ เงื่อนไขที่เป็นบริบทของปัญหา)
            ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
        2.2 การฝึกให้นักเรียน “รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง”   
             …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
      3.1 ฝึกให้นักเรียนมีความรอบคอบในการออกแบบวิธีแก้ปัญหา
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      3.2 ฝึกให้นักเรียนสร้างทางเลือกวิธีแก้ปัญหา
         ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


4. ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
       4.1 ฝึกให้นักเรียนเขียนแผนการปฏิบัติการ
          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
      4.2 ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
        5.1 ฝึกให้รู้จักวิธีการทดสอบ
            ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        5.2 ฝึกให้รู้จักประเมินผล 
           …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
         5.3 ฝึกให้มีกระบวนการในการปรับปรุง 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


6. ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนานวัตกรรม
         6.1 ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการนำเสนอที่ดี/น่าประทับใจ
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

การประเมินผลมีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และ ดี
ดังตารางรายการประเมิน

รายการประเมิน

ระดับการประเมิน

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

1) การมองเห็นปัญหาและเป้าหมายของการแก้ปัญหา      
  2) การออกแบบวิธีการเพื่อแก้ปัญหา บนพื้นฐานการใช้ความรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม        
 3) การประเมินเพื่อคัดเลือกแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่เหมาะสม       
 4) การจัดทำรายละเอียดของแบบหรือวิธีการเพื่อแก้ปัญหาที่ได้คัดเลือกไว้       
 5) การจัดทำแผนปฏิบัติงานและการดำเนินการตามแผน       
 6) การทดสอบ การประเมิน และการปรับปรุงผลงาน       
7) การนำเสนอ