ตัวอย่าง เขียนแผน”กิจกรรมสะเต็ม”

ตัวอย่าง  แผนการจัดกิจกรรมสะเต็ม

                      วันนี้ จะนำเสนอ การเขียนแผน “การจัดกิจกรรมสะเต็ม” ที่ใช้เวลาสอน สัปดาห์ละ 1 คาบ ตลอดภาคเรียนท่านใดจะนำไปใช้...ยินดี ครับและ ..หากจะกรุณา ..ให้ความเห็นมา เพื่อการปรับปรุง…ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ

 

พีรเดช จันทร

               pdittnj@gmail.com                  

 

           

ตัวอย่าง “แผนการจัดกิจกรรมสะเต็ม”

เขียน…ในที่มืด

 

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
   1. ที่มาและความสาคัญ

                     ปัญหาเกี่ยวกับการเขียนหนังสือในเวลากลางคืน ที่จาเป็นต้องใช้แสงจากหลอดไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟที่ติดเพดาน หรือแสงจากหลอดไฟจากโคมไฟฟ้าก็ตาม ล้วนมีการแผ่กระจายของแสงจากแหล่งกาเนิดแสงไปยังบริเวณอื่นๆ ซึ่งบางครั้งไม่จาเป็นต้องได้รับแสงจากหลอดไฟนั้น หรือบางครั้งความจำเป็นในการเขียนหนังสือในที่ห่างไกลที่ไม่มีสายไฟฟ้าโยงไปถึง แต่มีความต้องการแสงสว่างที่เหมาะสมสาหรับการเขียน จึงเป็นปัญหาในชีวิตจริงของผู้เขียนหนังสือดังกล่าว
                             การแก้ปัญหาไม่ให้มีแสงสว่างรบกวนไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการแสง หรือการทำให้มีแสงสว่างสาหรับการเขียนหนังสือในที่ห่างไกลที่ไม่มีสายไฟฟ้าโยงไปถึง คือการทำให้มีแสงสว่างที่เหมาะสมส่องไปยังกระดาษเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการเขียน โดยไม่กระจายแสงไปยังบริเวณอื่น
                            การทำให้มีแหล่งกำเนิดแสงสว่างเหมาะสมสาหรับการเขียนหนังสือในที่มืด โดยใช้พื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีเข้าช่วย ตามวิธีการทางวิศวกรรม เป็นการใช้หลักวิชาที่ได้เรียนรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตจริงตามหลักการของสะเต็มศึกษา

 

  2. จุดประสงค์

             เพื่อให้นักเรียน
                            1. ตระหนักและเห็นความสาคัญของการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและความสว่างที่เหมาะสมกับการใช้งานบนพื้นฐานความรู้ทำงคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการประกอบวงจรไฟฟ้า มาใช้ในการแก้ปัญหาความต้องการสร้างแหล่งกาเนิดแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานในที่มืด               

                            2. ฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาความต้องการมีแสงสว่างที่เหมาะสมกับการอ่านและเขียนหนังสือในที่มืดตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา
                            3. มีคุณ ลักษณะของ “การมองเห็นปัญหา” มี“ทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา” และ “มีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในรูปของการนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง”

 

  3. สื่อการเรียนรู้

                 วิดีทัศน์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความสว่างของแสงเนื่องจากหลอดไฟชนิดต่างๆ ที่มีแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหลากหลาย เช่น ไฟบ้าน แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย แผงโซลาร์เซล

 

  4. แนวการจัดกิจกรรมสะเต็ม

    คาบที่ 1 – 3 เกริ่นนำ

                จัดกิจกรรม ในลักษณะเกมส์ เพื่อฝึก การทำงานเป็นทีม การคิด วิคราะห์ และ การวางแผนร่วมกัน

 

     คาบที่ 4     เริ่มกิจกรรมสะเต็ม

               1. ขั้นระบุปัญหา

                   1.1 การทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา

                         1.1.1 ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยฉายวิดีทัศน์ เกี่ยวกับการให้ความสว่างของแสงจากหลอดไฟชนิดต่างๆ ที่ใช้โดยทั่วไปทั้งจากหลอดไฟฟ้าที่ส่องสว่างบนถนน หลอดไฟฟ้าที่ติดในบ้าน หลอดไฟฟ้าจากโคมไฟ ฯลฯ และ ชวนนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ในเรื่องความสว่างของแสงที่เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสว่างของแสงที่เหมาะสมในการเขียนหนังสือช่วงเวลากลางคืน

                         1,1,2 ครูให้นักเรียน สะท้อนความรู้เดิมที่นักเรียนมีอยู่เกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดแสง ความสว่างของแสง โดนให้คำถามว่า “นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแสงอย่างไรบ้าง ให้นำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อน ในทุกประเด็นที่นักเรียนเคยรู้ เคยเห็น หรือมีประสบการณ์มา ทั้งประสบการณ์โดยตรงที่ได้สัมผัสหรือพบเห็น และประสบการณ์โดยอ้อม ที่อ่าน หรือฟังมา”

                        1.1.3 หากในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน มีสิ่งใดที่คลาดเคลื่อนไปจากทฤษฎี ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนค้นคว้าหรือสืบค้น ให้เป็นข้อยุติ

                        1,1,4 ครูต้องพยายามให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับความสว่าง หน่วยของความสว่าง และเครื่องมือวัดความสว่าง

                        1.1.5 ครูให้นักเรียนสรุปสาระที่ได้จากการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้เป็นใบงานสะสม

 

    คาบที่ 5

               1. ขั้นระบุปัญหา

                   1.1 การทำให้นักเรียนมองเห็นปัญหา (ต่อ)

                        1.1.6 ครูบอกสถานการณ์ การไปออกค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ว่า “ถ้ามีกิจกรรมหนึ่ง ครูซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้นำนักเรียนซึ่งเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ไปสำรวจความหลากหลายของสัตว์ในท้องที่ที่เป็นจุดตั้งค่ายพักแรมในเวลากลางคืน โดยครูนำนักเรียนไปแอบซุ่มในบริเวณที่มืด และมีคำสั่งให้นักเรียนจดพฤติกรรมของสัตว์ที่แสดงออก โดยไม่ให้สัตว์รู้ตัวว่ามีคนแอบซุ่มสังเกตุอยู่ บริเวณดังกล่าวมืดมาก ไม่มีแสงสว่างใดๆ ทั้งสิ้น และนักเรียนแต่ละคนต้องจดบันทึกพฤติกรรมของสัตว์ที่พบเห็นมาส่งครูทันทีที่เดินทางกลับถึงค่ายพัก”       

                   1.2 การทำให้นักเรียนระบุปัญหาและสร้างความตระหนักในปัญหา
                         1.2.1 ครูชวนนักเรียนอภิปรายว่าในสถานการณ์นี้ นักเรียนคิดอย่างไร ซึ่งนักเรียนจะตอบหลากหลาย และครูต้องเปิดโอกาสโดยอิสระให้นักเรียนแสดงความเห็น และสรุปในตอนท้ายของการอภิปรายว่า ความไม่สะดวกสบายหรือความขัดข้อง คือ “การไม่มีแหล่งให้แสงสว่างสำหรับการจดบันทึก” ซึ่งครูและนักเรียนเห็นร่วมกันว่า นี่คือ “ปัญหาที่นักเรียนมองเห็น”
                         1.2.2 ครูให้นักเรียนจดบันทึก “สถานการณ์” และ “ปัญหาที่นักเรียนมองเห็น”
                         1.2.3 ครูชวนนักเรียนอภิปรายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาว่า ความจำเป็นของการแก้ปัญหาคืออะไร หากไม่แก้ไข จะเกิดความเดือดร้อนอย่างไร
                         1.2.4 ครูชวนนักเรียนอภิปรายว่า จากปัญหา “การไม่มีแหล่งให้แสงสว่างสำหรับการจดบันทึก” นักเรียนแต่ละคนจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งครูต้องเปิดโอกาสโดยอิสระให้นักเรียนแสดงความเห็น และสรุปในตอนท้ายของการอภิปรายว่า “เป้าหมายของการแก้ปัญหา” คือ “การต้องสร้างแหล่งให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึก”

 

  คาบที่ 6   

           2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
                    2.1 การฝึกให้นักเรียน “วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของการแก้ปัญหา”
                           2.1.1 หลังจากได้ประเด็นปัญหาว่า “การไม่มีแหล่งให้แสงสว่างสำหรับการจดบันทึก” และ “เป้าหมายของการแก้ปัญหา คือ “แหล่งให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึก” แล้ว ครูชวนนักเรียน วิเคราะห์ปัญหา อภิปราย ระดมความคิด ว่า “รูปธรรมที่ชัดเจนของแหล่งกำเนิดแสงสว่างที่เหมาะสม” เป็นอย่างไร โดยให้การกำหนดนี้เป็นของนักเรียนเท่านั้น ตามประเด็น ดังนี้
                                   1) คุณลักษณะของเป้าหมาย ซึ่งตอบสนอง “ความต้องการ” ของผู้ใช้งาน เช่น น้ำหนักเบา ประมาณ ….. กรัม ขนาดกระทัดรัดสะดวกในการพกพา ให้ประมาณแสงพุ่งเป็นลำ มีความสว่างบนกระดาษพื้นที่ 9 ตารางเซนติเมตร ที่ใช้เขียน…….ลักซ์
                                 2) บริบทที่เป็นสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นเงื่อนไข หรือ เกณฑ์ หรือข้อจำกัด ในการสร้าง “แหล่งให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึก” มีอะไรบ้าง เช่น ส่วนที่ให้แสงต้องติดตั้งบนตัวปากกา ส่วนที่ให้แสงสามารถใส่หรือถอดออกได้เมื่อยังไม่ใช้งาน หากมีการแยกส่วนของอุปกรณ์ในขณะใช้งานแต่ละส่วนห่างกันไม่เกิน 1 เมตร
                         2.1.2 ครูให้นักเรียนสรุปสาระที่ได้จากการเรียนรู้ในคาบเรียนนี้เป็นใบงานสะสม

 

    คาบที่ 7 – 8

         2. ขั้นรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ)
                      2.2 การฝึกให้นักเรียน “รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง”
                           2.2.1 ครูให้นักเรียนค้นคว้าหรือศึกษาเพิ่มเติม ว่า การจะสร้าง “แหล่งให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึก” โดยมีข้อกำหนดของคุณลักษณตาม “ความต้องการ” ภายใต้ “เงื่อนไข หรือ เกณฑ์ หรือข้อจำกัด” นั้น นักเรียนควรจะรู้อะไรบ้าง และ ความรู้นั้นจะรวบรวมจากแหล่งเรียนรู้ใด มีใครเคยแก้ปัญหาทำนองนี้มาก่อนหรือไม่ ปัญหาหรืออุปสรรค เป็นอย่างไร มีข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาอย่างไร
                         2.2.2 ครูให้นักเรียนสรุปสาระที่ได้จากการ “รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง” เป็นใบงานสะสม

 

          

คาบที่ 9
          3. ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
           
  3.1 ฝึกให้นักเรียนสร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหา
                   3.1.1 หลังจากนักเรียนรู้ว่า “เป้าหมาย” ของการแก้ปัญหา คือ “แหล่งให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึก” ครูให้นักเรียนแยกกลุ่มๆ ละ 3-5 คน ระดมความคิดเกี่ยวกับ วิธีสร้างแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดำษ ด้วยวิธีต่างๆ หรือรูปร่าง/ลักษณะต่างๆ มากที่สุดเท่าที่สมาชิกจะคิดได้ โดยครูเน้นย้ำว่า “ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์ ที่เรียนมา หรือ ได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หรือ ได้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ หรือ ได้จากการแนะนำชี้แนะจากผู้รู้” มาใช้ประกอบแนวคิดการออกแบบ จะต้องออกแบบบนฐานของความรู้ไม่ใช่ความรู้สึกหรือความเห็น หากเป็นสิ่งที่ๆได้ยินมา จะต้องไปหาข้อเท็จจริงให้ชัดเจนก่อน
                   3.1.2 ครูให้นักเรียนช่วยกันอภิปราย เพื่อพิจารณาตัดวิธีที่ยุ่งยาก หรือ เกินความสามารถที่นักเรียนจะทำได้เอง หรือ ไม่สะดวกต่อการใช้ออกไป จากนั้นนำวิธีสร้าง“แหล่งให้แสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับการจดบันทึก” ที่นักเรียนเห็นว่าสามารถทำได้และสามารถใช้งานได้สะดวก มาจัดทำ ร่างแนวคิดเบื้องต้น ว่ามีแนวทางจะสร้างแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดาษอย่างไร เสนอให้ครูพิจารณา
                   3.1.3 ครูพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ หรือ ให้สืบค้นเพิ่มเติม หรือแนะนำผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และอนุมัติให้นักเรียนนำไปปฏิบัติได้

 

  คาบที่ 10

       4. ขั้นวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
           4.1 ฝึกให้นักเรียนเขียนแผนการปฏิบัติงาน
                4.1.1 ครูให้นักเรียนเขียนในลักษณะของตารางแผนปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยรายการต่างๆ เช่น วัน เดือน ปี / รายการปฏิบัติ / เป้าหมายหรือผลสาเร็จของงาน / งบประมาณที่ใช้ / ผู้เกี่ยวข้องภายนอก / ผู้รับผิดชอบ โดยครูควรช่วยนักเรียนออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกรอกรายละเอียดเฉพาะกลุ่มของตนเองให้มากที่สุด
                4.1.2 ครูลงชื่ออนุมัติแผนปฏิบัติงานของนักเรียน

 

คาบที่ 11-13
          4.2 ฝึกให้นักเรียนปฏิบัติงานตามแผนและรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ
                
4.2.1 ครูให้นักเรียนลงมือตามแผนปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และแจ้งนักเรียนว่าเมื่อสาเร็จในแต่ละขั้น ต้องรายงานสรุปให้ครูทราบความก้าวหน้า โดยกาชับนักเรียนว่าหากมีปัญหาหรืออุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ต้องแจ้งให้ครูทราบก่อนดำเนินการทุกครั้ง เพื่อร่วมกันกับครูปรับแผนปฏิบัติงานก่อน

 

คาบที่ 14
         5. ขั้นทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
           
  5.1 ฝึกให้รู้จักวิธีการทดสอบ
                 5.1.1 หลังจากได้ผลงานตามแผนปฏิบัติงาน ครูให้นักเรียนอภิปรายว่า จะทดสอบอย่างไรจึงจะทราบว่าแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียนด้วยปากกาบนกระดำษ ที่ได้สร้างขึ้นนั้น สามารถนำไปใช้ได้จริง และใครเป็นผู้ทดสอบ

 

คาบที่ 15
             
5.2 ฝึกให้รู้จักประเมินผล
                 5.2.1 ในการประเมิน ครูต้องชี้แนะให้นักเรียนมองเห็นภาพว่า เป็นการประเมินเพื่อตอบว่า “หลังการปฏิบัติตามแผน ได้แหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียน เป็นไปตามความต้องการที่กาหนดไว้แต่แรกหรือไม่ เช่น ตอบคาถามว่า มีความสว่างตามที่ต้องการหรือไม่ สะดวกในการใช้   หรือไม่ ฯลฯ ดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อจากัดหรือไม่

 

คาบที่ 16 -17
            
5.3 ฝึกให้มีกระบวนการในการปรับปรุง
                  5.3.1 หากจาเป็นต้องปรับปรุงผลงาน ครูต้องให้นักเรียนบันทึกสาเหตุ และเสนอแนวคิดในการปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติงานต่อครูเพื่ออนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติ เช่น การปรับปรุงให้ได้รูปร่างหรือลักษณะที่จะทำให้สะดวกในการใช้ ทั้งนี้ครูต้องย้ำว่าการปรับปรุงต้องอยู่บนพื้นฐานหรือแนวคิดเดียวกับการออกแบบ คือบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
                  5.3.2 ครูอนุมัติให้นักเรียนดำเนินการตามแผนการปรับปรุง
                  5.3.3 ครูติดตามการปฏิบัติตามแผนที่ปรับปรุงของนักเรียนอย่างเคร่งครัด

 

คาบที่ 18
        6. ขั้นนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนำนวัตกรรม
           
  6.1 ฝึกให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการนำเสนอที่ดี/น่าประทับใจ
                    6.1.1 ครูให้นักเรียนช่วยกันคิดและหาข้อยุติในกลุ่มว่า ถ้าจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจการสร้างแหล่งให้ความสว่างที่เหมาะสมกับการเขียน จะนำเสนออย่างไร ตั้งแต่ทำไมจึงคิดทำ แบบที่ทำคิดมาอย่างไร มีขั้นตอนการสร้างอย่างไร มีวิธีการตรวจสอบว่าใช้ได้จริงอย่างไร โดยครูอาจเขียนเป็นหัวข้อในนักเรียนรายงานก็ได้

 

คาบที่ 19
         สรุปกิจกรรม ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากการทำกิจกรรม

 

   5. การประเมินผล

                        ในการประเมินผลกิจกรรมสะเต็ม ครูควรตั้งเป็นกติกา หรือ กาหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนอย่างชัดเจนในส่วนของการรายงานหรือนำเสนอ   โดยมีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และ ดี ดังนี้                     
          5.1
ประเมินความรู้  จากรายงานของนักเรียนที่ตอบประเด็นคำถามต่อไปนี้  

                5.1.1 ความรู้พื้นฐานเดิมด้านวิทยาศาสตร์ ก่อนการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง  

                5.1.2 ความรู้พื้นฐานเดิมด้านคณิตศาสตร์ ก่อนการแก้ปัญหา มีอะไรบ้าง               

                5.1.3 ความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้น รวบรวม เพื่อนำมาออกแบบเพื่อแก้ปัญหามีอะไรบ้าง   

                5.1.4 ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นระหว่างการแก้ปัญหามีอะไรบ้าง

 

        5.2  ประเมินทักษะ/กระบวนการ โดยมีระดับการประเมิน 3 ระดับ คือ ปรับปรุง พอใช้ และ ดี ดังนี้            

 1. รายการประเมิน

  เครื่องมือประเมิน

  ระดับการประเมิน

  ปรับปรุง พอใช้ ดี
  1) ความรับผิดชอบในบทบาทที่ได้รับมอบหมาย การสังเกตุของครู      
  2) ความเอาใจใส่และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานเพื่อความสำเร็จของทีม การสังเกตุของครู      
  3) ความร่วมมือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติของทีม การสังเกตุของครู      
  4) ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ การสังเกตุของครู      
  5) ความสามารถในการมองเห็นและระบุปัญหาที่แฝงในสถานการณ์ การสังเกตุของครู      
  6) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดความชัดเจนของเป้าหมายในการแก้ปัญหา การสังเกตุของครู      
  7) ความสามารถในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา เอกสารใบงานของนักเรียน      
  8) ความสามารถในการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาโดยใช้พื้นฐานความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีที่จำเป็นมาช่วยแก้ปัญหา   เอกสารใบงานของนักเรียน      
  9)ความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในกำหนดขั้นตอนการแก้ปัญหา เอกสารใบงานของนักเรียน      
  10)การแก้ปัญหาตามขั้นตอนหรือแผนที่วางไว้           การสังเกตุของครู      

       5.3 ประเมินคุณลักษณะและค่านิยม โดยมีระดับการประเมิน ปรับปรุง พอใช้ ดี   ในประเด็นต่อไปนี้

  รายการประเมิน

  เครื่องมือประเมิน

  ระดับการประเมิน

  ปรับปรุง พอใช้ ดี
  1) กระตือรือร้นที่จะหาความรู้เพิ่มเติม การสังเกตุของครู      
  2) ชอบคิดหาวิธีการแปลกใหม่ การสังเกตุของครู      
  3) มีวิธีปฏิบัติตามวิธีคิดอย่างเหมาะสม การสังเกตุของครู      
  4) ทุ่มเทเพื่อผลสำเร็จของงาน การสังเกตุของครู      
  5) มีวินัยในการทำงาน การสังเกตุของครู      

>
 

3 thoughts on “ตัวอย่าง เขียนแผน”กิจกรรมสะเต็ม”

 1. ขอบคุณคะ ได้อ่านตัวอย่างแผนแล้วคะ เป็นขั้นตอนชัดเจน เข้าใจง่าย น่าสนใจมากๆคะ

 2. ขออนุญาตนำไปเป็นแบบในการเขียนแผนนะคะอาจารย์ ขอดูตัวอย่างใบงาน เครื่องมือประเมิน ส่งทางเมลได้ไหมคะอาจารย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *