การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัด “กิจกรรมสะเต็ม” ให้ ครู ร.ร. จุฬาภรณ์ ฯ เพชรบรี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ได้รับเชิญจากผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (อาจารย์ชูรัตน์ ระหว่างบ้าน) ให้มาใคำแนะนำครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ ประมาณ 50 คนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสะเต์ม